Pytania i wnioski
Ciekawostki
  • Oprócz przewozu mieszkańców naszego miasta, oferujemy wynajem autobusów na różne imprezy okolicznościowe.dalej 

Ochrona Danych Osobowych

Strona główna » O Firmie » Ochrona Danych Osobowych

wielkość tekstu: A | A | A

Ochrona danych osobowych – informacje ogólne

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, niniejszym informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu, dalej ZKM.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 RODO, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Polska 21. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres: 42-400 Zawiercie ul. Polska 21, lub poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail m.zaremba@zawiercie.eu oraz kontakt telefoniczny tel. +48 726 325 000
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
1) Dla wypełnienia zobowiązań umownych (w zależności od rodzaju usługi) na przejazd komunikacją miejską, w związku z zakupem biletów ,  wynajmów autobusów, usług reklamy, umowy najmu garażu, wiaty, miejsc postojowych, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO)
2) W związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych np.:
-  udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
-  udzielenie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej,
-  wystawieniem dokumentów księgowych, w tym wystawianiem i przechowywaniem faktur.
3) Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) np. prowadzenie korespondencji w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej, rozpatrywanie wniosków, udzielanie wyjaśnień., kontrola biletów, windykacja należności
4) Dane są przetwarzane do celów obejmujących:
a) realizacji usług będących przedmiotem działalności ZKM
b) ustalenia i dochodzenia roszczeń,
c) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne,
d) dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i klientów obiekty spółki, teren bazy oraz autobusy są monitorowane (obraz i dźwięk jest nagrywany).
5) W oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
6) Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
• przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
• zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
• badanie satysfakcji klientów,
• dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
• marketing bezpośredni produktów i usług ZKM spółka z o.o..
3. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na ZKM obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacje, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kontrolujące,
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ZKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ZKM i wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.
4. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Inspektora Danych Osobowych.
5. Okres przetwarzania (przechowywania) danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:
• w zakresie umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
• w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych– do czasu wypełnienia tych obowiązków,
• w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
6.  Osoby, których dane są przetwarzane przez ZKM mają prawo:
• dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. – w tym celu należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych)
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podawanie danych osobowych do ZKM Zawiercie Spółka z o.o. jest dobrowolne jednak zawarcie i realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na wniesione pismo może być uzależnione od przekazania tych danych.
---
UWAGA: Kontrola biletowa jest realizowana przez:
Przedsiębiorstwo Kontroli Biletów i Windykacji Należności "MIR-MAR"
Mirosław Baran
42-400 Zawiercie
Telefon: 690 492 189
Z tym podmiotem została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. W kwestii dot. Państwa danych osobowych w zakresie nakładanych opłat dodatkowych prosimy o kontakt podany powyżej lub w trakcie dyżurów w siedzibie spółki w każdy czwartek od godz. 12:00 do 15:00.

---

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO pasażera
Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie ul. Polska 21. (zwany dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienie bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym zapewnienie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i stosowanie pozostałych regulacji taryfowych zgodnych z Cennikiem Opłat Administratora).
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650); oraz .), a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora: Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu (http://www.bip.zkm-zawiercie.com.pl/artykuly/71), a także Uchwała Nr XLIII/389/17 Rady Miejskiej w Zawierciu wraz z załącznikami (http://www.zkm-zawiercie.com.pl/dokumenty/Uchwala_Nr_389_aktualna.pdf)

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w wewnętrznych systemach teleinformatycznych oraz są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) i/lub ze sprzedażą biletów (w tym możliwością skorzystania z uprawnień do ulg).

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym stosowanie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i pozostałe regulacji zgodne z Cennikiem Biletów Administratora), jednak nie dłużej niż 5 lat.

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. przetwarzania (w tym gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEJ osoby składającej skargę/reklamację na usługi świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie, ul. Polska 21

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 42 400 Zawiercie, ul. Polska 21 (zwany dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650 z późn. zmianami);
polskie akty prawne służące ochronie konsumenta, w tym: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst ujednolicony: Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zmianami);
a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora: Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu (http://www.bip.zkm-zawiercie.com.pl/artykuly/71)

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym w przypadku adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu.

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z skorzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., jednak nie dłużej niż 1 rok.

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. przetwarzania (w tym gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla kontrahenta Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Zawierciu.

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polskiej 21, 42-400 Zawiercie (zwany dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z ich realizacją) oraz:
wystawianiem faktur i przyjmowaniem płatności (za art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO - przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
wystawianiem zleceń serwisowych (za art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
kontaktem telefonicznym, e-mailowym oraz korespondencją na podane dane w formularzach na stronie www pod adresem: http://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/zapytanie (za art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
rozpatrywaniem skarg i reklamacji związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (za art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
dochodzeniem ew. roszczeń związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ew. windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych);
archiwizowaniem dokumentacji, m.in. umów, zgłoszeń serwisowych, protokołów odbiorczych i dokumentów rozliczeniowych (za art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
prowadzeniem działań marketingowych związanych z oferowanymi usługami (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prowadzeniem działań marketingowych promujących prowadzoną działalność (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
obsługą zgłoszeń serwisowych oraz zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie www pod adresem: http://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/zapytanie (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
udzielaniem odpowiedzi na zapytania ofertowe i postępowania przetargowe (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczące oferowanych towarów i usług;
zapewnieniem prawnie uzasadnionego interesu firmy.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące akty prawne:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2019 poz. 505 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633, 2212 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2018 r. poz. 647, 1544, 1629, 2244, z 2019 r. poz. 60., (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz. U. 2018 poz. 648, (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2018 r. poz. 649, 1293, z 2019 r. poz. 622, (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730, (z późn. zm.).

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w wewnętrznych systemach teleinformatycznych Administratora zgodnie z celami opisanymi w pkt. 1 b.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury przedstawionych w punkcie 1 b.

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to zasadne i ma to miejsce), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur przedstawionych w punkcie 1 b, jednak nie dłużej niż 7 lat.

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. przetwarzania (w tym gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO kandydata ubiegającego się o pracę
w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie, ul. Polska 21, (zwana dalej: Administratorem);
• Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych;
• Celem przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji Pani/Pana osoby;
• Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. z późn. zmianami), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875. – dla potrzeb określenia terminów ew. roszczeń) oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO),
• jak również przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie po uprzednim jednoznacznym wyrażeniu zgody przez kandydata – Art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO.
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: m.zaremba@zawiercie.eu, nr telefonu: +48 726 325 000 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w systemach teleinformatycznych Administratora i nie są przekazywane osobom trzecim (chyba że taka konieczność wyniknęłaby z odrębnych przepisów prawa).
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z procesem rekrutacji.
5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ich usunięcia i prawo sprzeciwu, zażądania ograniczenia/zaprzestania przetwarzania danych (jeśli jest to zasadne) oraz prawo przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to zasadne, technologicznie możliwe i nie wywołuje kolizji z innymi przepisami prawa), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań społeczno-ekonomicznych).
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacyjnego (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata).
9. Najbardziej aktualne informacje dot. ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw są dostępne pod adresem: https://www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Polska 21, 42-400 ZAWIERCIE

tel.: (32) 67 234 11
e-mail: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl

  • 20191025_095139
  • SOLAR_BOK
  • DSCN9395
  • WP_20190628_11_53_08_Pro
  • DSCN9399_1
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Rozkład jazdy autobusów. Wynajem autobusów. Reklama na autobusach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Pytania i wnioski
Wypełnij formularz kontaktowy

Zobacz jak dbamy o Twoje dane osobowe
Ochrona Danych Osobowych

Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie zawartych w niej danych osobowych.

Wersja mobilna