Pytania i wnioski
Ciekawostki
  • Oprócz przewozu mieszkańców naszego miasta, oferujemy wynajem autobusów na różne imprezy okolicznościowe.dalej 

Ochrona Danych Osobowych

Strona główna » O Firmie » Ochrona Danych Osobowych

wielkość tekstu: A | A | A

RODO – obowiązek informacyjny


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, niniejszym informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu, dalej ZKM.


Jednocześnie, na podstawie art. 13 RODO, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Zawierciu,                  42-400 Zawiercie, ul. Polska 21. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres: 42-400 Zawiercie ul. Polska 21, lub poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail zkm.zawiercie@gmail.com oraz kontakt telefoniczny tel. 32 67 234 11


2.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i j ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:


1) Dla wypełnienia zobowiązań umownych (w zależności od rodzaju usługi) na przejazd komunikacją miejską, w związku z zakupem biletów ,  wynajmów autobusów, usług reklamy, umowy najmu garażu, wiaty, miejsc postojowych, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO)
2) W związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych np.:

-  udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
-  udzielenie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej,
-  wystawieniem dokumentów księgowych, w tym wystawianiem i przechowywaniem faktur,


3) Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) np. prowadzenie korespondencji w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej, rozpatrywanie wniosków, udzielanie wyjaśnień., kontrola biletów, windykacja należności
4) Dane są przetwarzane do celów obejmujących:

a) realizacji usług będących przedmiotem działalności ZKM
b) ustalenia i dochodzenia roszczeń,
c) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne,
d) dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i klientów obiekty spółki, teren bazy oraz autobusy są monitorowane (obraz i dźwięk jest nagrywany).


5) W oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
6) Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZKM lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

• przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
• zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
• badanie satysfakcji klientów,
• dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
• marketing bezpośredni produktów i usług ZKM spółka z o.o..

 
3. Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na ZKM obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacje, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kontrolujące,
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ZKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ZKM i wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.


 4. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unią Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do Inspektora Danych Osobowych.
 5. Okres przetwarzania (przechowywania) danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

•    w zakresie umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
•    w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych– do czasu wypełnienia tych obowiązków,
•    w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
•    do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.


 6.  Osoby, których dane są przetwarzane przez ZKM mają prawo:

•    dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. – w tym celu należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: zkm.zawiercie@gmail.com tel. 32 67 234 11
•    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


7. Podawanie danych osobowych do ZKM Zawiercie Spółka z o.o. jest dobrowolne jednak zawarcie i realizacja umowy, udzielenie odpowiedzi na wniesione pismo może być uzależnione od przekazania tych danych.
 
25 maja 2018 |

 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Polska 21, 42-400 ZAWIERCIE

tel.: (32) 67 234 11
e-mail: zkm.zawiercie@gmail.com

  • znak_8
  • znak_7
  • znak_6
  • znak_5
  • znak_3
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. Rozkład jazdy autobusów. Wynajem autobusów. Reklama na autobusach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Pytania i wnioski
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna